Uhkaava persoonallisuus

Tutkittavat täyttivät keskimäärin 4,18 epävakaan persoonallisuuden DSM IV -kriteeriä ja 44,6 %:lla oli diagnosoitavissa epävakaa persoonallisuus, joten löydökset ovat kohtalaisen hyvin yleistettävissä epävakaasta persoonallisuudesta kärsiviin. Toisen saksalaisen tutkimuksen «Bohus M, Haaf B, Simms T ym. Väkivaltaiset purkaukset ja uhkaava käytös ovat tavallisia, etenkin reaktiona muiden kritiikkiin. F60.31 Rajatilatyyppi: ... Tätä nimikettä käytetään, jos aikuisiän persoonallisuus- tai käytöshäiriötä ei voi luokitella mihinkään edeltävään ryhmään. toimimista (Epävakaa persoonallisuus 2008; Nyberg 2002, 4). Tunteiden ja mielialojen säätelyn vaikeus on epävakaan persoonallisuuden ydinpiirre (Koivisto, Stenberg, Nikki-lä & Karlsson 2009, 21). Persoonallisuushäiriöistä epävakaa persoonallisuushäiriö on yleisin ja usein tästä häiri-östä kärsivät potilaat ovat moniongelmaisia. Lisäksi selvitettiin miten sosiaalipsykologiset, persoonallisuus- ja yhteiskunnalliset taustatekijät ovat yhteydessä pelkoon eri skenaarioissa. Tutkielmassa käytettävä aineisto on monitieteisen Disruption, Social Capital and Resilience: A Longitudinal and Comparative Approach- tutkimuskonsortion keräämä. Epäluuloinen persoonallisuus on persoonallisuushäiriö, jonka tärkein tunnusmerkki on yleinen epäluuloisuus ja epäluottamus muita kohtaan. Tästä kärsivä ihminen tulkitsee herkästi toisten kannustimet pahansuoviksi. Tavallisesti tämä malli tulee ilmi aikuisiällä, mutta jo aiemmin voi ilmetä merkkejä erilaisissa yhteyksissä. Epävakaa persoonallisuus on vaikea, potilaan toimintakykyä merkittävästi heikentävä häiriö, joka kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää laajasti. Epävakaan persoonallisuuden keskeisiä oireita ovat tunne-elämän epävakaus, käyttäytymisen säätelyn häiriö ja alttius vuorovaikutussuhteiden ongelmiin.

Epävakaa persoonallisuus

  1. Koneen Säätiö - YouTube

Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Kone Foundatio...