Deborah Tannen płci i dyskurs

Amerykańska socjolingwistka, Deborah Tannen, powołuje się w swojej książce na prace folklorystki Anny Caraveli, która w greckich wioskach prowadziła badania nad kobiecymi lamentami, czyli spontanicznymi, zrytualizowanymi i niezapisywanymi wierszami śpiewanymi monotonnie przez Greczynki po stracie kogoś bliskiego. Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym. tekst i dyskurs - text und diskurs, Dec 2013 . Monika Kostro, Krystyna Wróblewska-Pawlak Martin Reisigl Dyskryminacja w dyskursach Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 3, 27-61 2010 tekst i dyskurs – text und diskurs 3, 2010 Martin Reisigl (Wiedeń) Dyskryminacja w dyskursach* W artykule przedstawione są różne formy językowej i wizualnej dyskryminacji. Autor wyjaśnia koncepcję „dyskryminacji” zarówno z perspektywy ... Deborah Tannen i Cynthia Wallat (1993) przeprowadziły interesujące badanie, w którym dokonały analizy procesu komunikacji z udziałem stro-ny trzeciej (tj. rodzica). Przeprowadzone na oddziale pediatrii badanie wy-kazało złożoność potrzeb emocjonalnych względem lekarza spowodowaną zaangażowaniem rodziców w badanie fizykalne dziecka. PDF Kolory płci: Nazwy barw w dwóch polskich przekładach Wielkiego Gatsby'ego 1. Uwagi wstępne Powieść Scotta Fitzgeralda przetłumaczono na język... Find, read and cite all the ... Spór o status sporu [Deborah Tannen „Cywilizacja kłótni” - recenzja] Zrozumienie nie oznacza automatycznie przyjęcia cudzych poglądów. Deborah Tannen, autorka książki „Cywilizacja kłótni” uważa, że częściej dyskutujemy nie tyle o dzielących nas prawdziwych różnicach, lecz tych, które są wytworem naszej wyobraźni. PDF Western culture is based on the idea that there are only two sexes; man and woman. The resulting binary continuum has been designated in... Find, read and cite all the research you need on ...

Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji ...